همه با هم…

همکاری مردمی قریه بالا سر بغرا در برف پاکی راه القبلان - بغرا، زمستان 1390
همکاری مردمی قریه بالا سر بغرا در برف پاکی راه القبلان – بغرا، زمستان 1390
اشرفی و علی احمد
همکاری مردمی قریه بالا سر بغرا در برف پاکی راه القبلان – بغرا، زمستان 1390
ببیل
همکاری مردمی قریه بالا سر بغرا در برف پاکی راه القبلان – بغرا، زمستان 1390
بچه ها
همکاری مردمی قریه بالا سر بغرا در برف پاکی راه القبلان – بغرا، زمستان 1390
بسس
همکاری مردمی قریه بالا سر بغرا در برف پاکی راه القبلان – بغرا، زمستان 1390
بلبس
همکاری مردمی قریه بالا سر بغرا در برف پاکی راه القبلان – بغرا، زمستان 1390
بلبی
همکاری مردمی قریه بالا سر بغرا در برف پاکی راه القبلان – بغرا، زمستان 1390
تصوير001
همکاری مردمی قریه بالا سر بغرا در برف پاکی راه القبلان – بغرا، زمستان 1390
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s